Vybraté produkty

VirtueMart
Žiadny výber

Amount: 

Online

Máme online 60 hostí 

PageRank ikona zdarma

Prekladač - Translater

.

Vložte názov overovanej domény : www. 
Vyberte koncovku :  .com .net .org .info .name .us .biz .ca .tv .sk
Prípadne prostredníctvom www.godaddy.com Vám zaregistrujeme akúkoľvek dostupnú doménu v jej aktuálnej cene.

Reklama fotografické služby

www.fotocam.sk | www.foto-bb.sk Svadobný fotograf Banská Bystrica portrétová fotografia fotografické služby fotograf stužková reklamná fotografia

Obchodné podmienky PDF Tlačiť E-mail

 

Všeobecné obchodné podmienky http://web.renat.sk

Zhotoviteľ:
Renat.sk, spol. s r.o.
http://web.renat.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel. 0905 108 138   tel. 0908 165 611
Tatranská č. 58 Banská Bystrica 974 11 Slovakia
ICO: 44760442
IC DPH: SK2022821119
DIC: 2022821119

 

Oprávnený registrátor  Identifikátor RENA-0075


Obchodný register Okresného súdu
Banská Bystrica
Oddiel:  Sro  Vlozka cislo:  16504/S

Bankové spojenie:
CSOB
c. uctu   4007767640/7500
SLSP      
c. uctu   305402940/0900

 

ob

 

 

 

Preambula

Účelom obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom plnení predmetu zmluvy v lehotách a za finančných podmienok stanovených v cenníku zhotoviteľa.
Zhotoviteľ: Renat.sk, spol. s r.o.,ďalej len Zhotoviteľ
Objednávateľ: fyz. alebo právnická osoba, ďalej len Objednávateľ
web stránka: ďalej len Dielo

 

Definícia základných pojmov: na www.web.renat.sk

Internet znamená celosvetová počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi viacerými účastníkmi, používanie technických, programových a informačných    zdrojov iných    výpočtových systémov pripojených do Internetu.
Doména Vlastnú doménu si môžete zaregistrovať prostredníctvom komerčného registrátora (napr. www.vášnázov.sk). Alebo ju miesto Vás zaregistrujeme my na    registrátora RENA-0075 To, či je doména .SK voľná, si môžete overiť na stránkach https://www.sk-nic.sk/. Za doménu sa platí prostredníctvom registrátora ročný    poplatok správcovi domén (sk domény – spoločnosti SK-NIC, a. s., eu domény – spoločnosti EURid vzw/asbl). Ročný poplatok za doménu závisí od koncovky    domény (sk, cz,com, org). Tento poplatok nie je možné objednávateľovi vrátiť pri predčasnom ukončení prevádzkovania domény.
Miesto na serveri - priestor pre umiestnenie Vašej web prezentácie Ak chcete pod svojou doménou prevádzkovať internetové stránky alebo využívať    elektronickú poštu (e-mail) a nemáte vlastný server, musíte si zaplatiť miesto na serveri a potrebné služby (hostingový program) u niektorého komerčného      poskytovateľa. Poskytovateľom hostingových služieb je väčšina registrátorov.
Internetové stránky znamená stránky umiestnené na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti.
Tvorba internetových stránok znamená vytvorenie dizajnu stránok, začlenenie základu obsahu (textov, obrázkov, a pod.) dodaného objednávateľom vo forme a    kvalite dodanej  objednávateľom a bez napĺňania všetkých užívateľských dát do použitého systému.
Objednávateľ ten kto si objednáva vytvorenie diela internetových stránok.
Zhotoviteľ je zhotoviteľom diela internetových stránok, web.renat.sk.
Online znamená automatickú funkčnosť na sieťovom médiu (napr. internet).
Web design znamená dizajn web stránok založený na tvorbe HTML, PHP a CSS šablóny.
Aktualizácia obsahu diela znamená nahradzovanie obsahových častí (textov, obrázkov, a pod.).
Redakčný systém JOOMLA - CMS znamená publikačný systém určený na správu (vytváranie, úpravy, publikáciu, a pod.) obsahu stránok.
Internetový obchod znamená aplikácia pre online nákup. Za správnosť a aktuálnosť obchodných podmienok a spôsob vedenia nákupu zodpovedá majiteľ eshopu (Objednávetaľ). Každý majiteľ eshopu (Objednávetaľ), ktorý má plný administračný prístup k správcovskej časti, si sám pomocou kontrolného nákupu minimálne 1x mesačne kontroluje funkčnosť a správnosť nákupného procesu. Pri zistení chyby, túto bezodkladné oznámi Zhotoviteľovi.
Realitný portál znamená aplikácia pre online správu nehnuteľností.
Prevádzková doba znamená, doba viazanosti minimálne 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, kde objednávateľ platí zálohovú platbu podľa svojho uváženia,    1/4 ročne, polročne, 3/4 ročne alebo ročne, cenu diela ktorá bola stanovená v zmluve.
Zmluva o vytvorení internetových stránok znamená zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi web.renat.sk a objednávateľom diela, ktorá obsahuje    popis služieb,  špecifikáciu a ďalšie údaje a dojednania zmluvných strán.
Online nákup znamená objednanie produktov alebo služieb online formou, spravidla použitím internetu.
Online registrácia užívateľov znamená automatická registrácia užívateľov, ktorá sa zakladá na registrácii užívateľa do systému s uvedením parametrov    užívateľov.
Online platby znamená využitie online platobného systému na zaplatenie platby za produkty alebo služby.
Online objednávkový systém znamená systém objednania produktov alebo služieb, ktorý pracuje na základe zberu informácií zo strany záujemcu a následných    výpočtov cien a výsledných súm danej objednávky.
Online rezervačný systém znamená systém rezervácie produktov alebo služieb, ktorý pracuje výlučne na základe zberu informácií zo strany záujemcu o dané    produkty a  služby a ich následné zaslanie na e-mail objednávateľa internetových stránok a rezervujúceho.
Zásah do zdrojového kódu znamená doprogramovanie funkcionality v jazyku HTML, PHP, CSS, FLASH animácia, pridanie pozície modulu v základnej šablóne,    úprava základnej   šablóny atď.
Základný balík znamená web stránku, ktorá pozostáva "I. Predmet zmluvy".
6 pod stránok znamená web stránku, ktorá pozostáva so 6-ich stránok aj vrátane pod stánok.
Zložitejšia aplikácia znamená všetko nad rámec prác uvedených v  "I. Predmet zmluvy". Pri zásahu do zdrojového kódu, prípadne pri diele ktoré je špecifické.
Multi jazyčný web znamená web stránku, ktorá pozostáva z viac ako jednej jazykovej mutácie.
Testovacia prevádzka znamená prevádzku diela za účelom testovania funkčnosti diela, maximálne 15 dní.
Odovzdanie diela znamená ukončenie zmluvne špecifikovaných prác na diele ak jeho termín je zmluvne dohodnutý. Dielo sa považuje za odovzdané po 3 mesiacoch od uzatvorenia zmluvy, a aj/alebo  v tom prípade, že objednávateľ nedodal potrebnú dokumentáciu k jeho dokončeniu, prípadne ak objednávateľ zverejnil dielo na viac ako 12 hodín do stavu online. T. j. po 3 mes. po uzatvorení zmluvy, pokiaľ Objednávateľ nedodal všetky potrebné/dohodnuté podklady pre funkčnosť diela sa toto považuje za odovzdané.
Flash animácia reklamný banner štandardných rozmerov s jedným animovaným pozadím a 2x animovaný text.

Originálny grafický design doprogramovanie pozície v template, úprava jej pôvodného vzhľadu.
Template vzhľad - dising web stránky.
Free temlpate šablóny, ktoré sú ponúkané zdarma na použitie za podmienok stanovených autorom template.
Komerčná template alebo rozšírenie šablóny, ktoré sú platené buď formou členstva v klube alebo jednorázovým odkúpením. Rozšírenie komponent, modul alebo plugin za ktoré požaduje jeho autor finančnú hotovosť.

Online stav web stránka je verejne prístupná.

CMS pochádza z anglického termínu Content Management System a označujú sa tak rôzne systémy pre správu obsahu, v našom prípade sa jedná o Joomla. CMS je vlastne zložitou webovou aplikáciou, používanou pre vytváranie a úpravy obsahu webu.

Špecifikácia služieb:

Súčasťou zmluvy o vytvorení internetových stránok je špecifikácia internetových stránok. Presný popis stránok, podstránok, funkčnosť web stránok a špecifikácia služieb, ktoré sú v zmluvne dohodnutej cene objednávateľovi poskytované.

K zmluvne dohodnutým službám si objednávateľ môže doobjednať aj počas prevádzkovej doby, ďalšie služby za príplatok. Podmienky poskytovania týchto služieb budú dojednané v osobitnej zmluve alebo dodatku ku zmluve.

 

I. Predmet zmluvy

Cenník štandartne ponúkaných balíkov.

 

V prípade, že objednávateľ požaduje práce nad rámec uvedených balíkov, alebo zložitejšiu aplikáciu, pri ktorej je potrebné programovanie v jazyku PHP,  je jej cena dohodnutá individuálne, napr. animovaný banner, flash animácie, video, audio rozšírenia, realitné kancelárie, fotobanky, inzercia, rôzne  katalógy, kalendáre, E-Shop atd.

 

II. Práva a povinnosti zhotoviteľa http://web.renat.sk


a)po dobu 24 mesiacov poskytnúť Objednávateľovi on-line pomoc (pri web stránkach a e-shope sa nejedná o fotenie a nahadzovanie tovaru, toto je možné riešiť individuálne a po vzájomnej dohode a to prostredníctvom:
e-mailu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mob.: 0905 108138
ICQ: 260269728
Skype: romanh2
Od 07.00 do 22.00 hod. 365 dní v roku ( samozrejme aj deň v priestupnom roku) 7 dní v týždni. V rámci možností realizovať požiadavku alebo nápravu zo strany Objednávateľa do 72 hod. od požiadania o takúto službu.
Pri bežných úpravách, tým sa rozumie doinštalovanie template, komponenty, úprava obrázku, nahodenie dodaných obrázkov do foto galérie,( pri obrázkoch je potrebné, rátať s tým, že celá manipulácia od začiatku až po zverejnenie obrázku na web stránke trvá 1 obrázok = 1.20 min.) zmeny na web stránke, prípadné bezpečnostné záplaty, pokiaľ nie je potrebne zasahovať do zdrojového kódu CMS Joomla v rozsahu: Balík -

 

Základ 
- 1 hodina
Klasik - 1 hodina
Štandard - 1 hodina
Flexi
- 1 hodina
Biznis - 1 hodina
E-Shop
- 1 hodina

 

Tento čas nieje možné prenášať z mesiaca na mesiac.
b) po uplynutí doby 24 mesiacov ak bola dohodnutá suma za vyplatenie diela v pravidelných splátkach, prípadne pri uzatvorení zmluvy, prechádza vlastníctvo poskytovanej služby ( diela, web stránky ) na Objednávateľa, teda aj samotná web stránka. Po dobe 24 mesiacov si môže Objednávateľ vybrať či ostane pri používaní služby za nezmenenú cenu, dohodne si novú cenu alebo prejde do režimu, kde sú platby za uhradenie domény, tento režim zahŕňa len platbu za doménu, nie on-line pomoc.
On line pomoc nad rámec poskytovaného balíka je spoplatnená podľa cenníka, minimálne však 13,21 € 398,- SK s Dph/hodina, pri bežných úpravách.  Vývoj komponenty, modulu alebo pluginu bude spoplatnený po vzájomnej dohode.
c) dodržať dohodnutú cenu diela, prípadne zvýšiť cenu za dielo bez súhlasu objednávateľa, pokiaľ je toto zvýšenie ceny zdôvodnené a nepresiahne 25% z celkovej ceny diela.
d) neposkytnúť osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité len pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednaných služieb.
e) zhotoviteľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Všeobecné obchodné podmienky používania služby.
f) emailom informovať o úspešnosti registrácie, o ukončení testovacej prevádzky, vyzvať na vyplnenie fakturačných údajov, úhradu za služby, informovať o zaplatení záväzkov, zaslať pred faktúru a faktúru, informovať o zmazaní web stránok vytvorených web.renat.sk, informovať o novinkách a ponuke rozšírenia funkcionality web stránky a pod.
g) je zodpovedný za zálohovanie obsahu web prezentácie v textovej forme, spätne po dobu 30 dní.
h) Zhotoviteľ sa zaväzuje, aj pred uplynutím doby 24 mesiacov umožniť objednávateľovi odkúpiť dielo a stať sa jeho vlastníkom. Odkúpna cena bude prepočítaná na zostávajúce mesiace do uplynutia doby 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, prípadne odovzdania diela a to zostatkovou sumou stanovenou v  zmluve alebo podľa balíka služieb minimálne však  13,21 € 398,- SK s 19% DPH/ mesiac.
i) snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
j) zhotoviteľ nezaručuje, že v základnom balíku splní špecifické požiadavky Objednávateľa, v prípade záujmu o do programovanie funkcionality bude objednávka riešená individuálne.
k) zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
l)  zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah web stránok, ktoré tvoria fotografie a texty dodané Objednávateľom.
m) zhotoviteľ má právo na stornovanie zmluvy a ponechanie si storno poplatkov, pokiaľ si objednávateľ neplní svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.
n) na všetkých vytvorených internetových stránkach zobrazovať vždy svoje logo a odkazy podľa aktuálne platných štandardov.
o) odstúpiť od zmluvy a stiahnuť vytvorené stránky z internetu v prípade, keď objednávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok.
p) uzavrieť zmluvu o vytvorení internetových stránok s každým záujemcom o službu, ak nie je dôvod na jej odmietnutie.
r) zhotoviteľ má pred započatím práce nárok na zálohovú platbu vo výške 50% + cenu plateného doplnku z dohodnutej ceny web stránok, za týmto účelom objednávateľovi vystaví zálohovú faktúru alebo príjmový pokladničný doklad. Ďalších 50% ceny diela bude účtovať po dokončení diela prípadne pri  "Odovzdanie diela"  formou faktúry daňového dokladu alebo vystaví ďalší príjmový pokladničný doklad.
s) zhotoviteľ v prípade, že objednávateľ používa vlastný web hosting  t. j. web priestor, prípadne pri "Zložitejšia aplikácia", bude požadovať vyplatenie dohodnutej ceny podľa čl. II ods. r) . Po vyplatení celého diela dostane objednávateľ prístup do systému CMS ako administrator.
- Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Zhotoviteľa.
- Postihy za znovu aktiváciu a neuhradenie faktúr sa riadia platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach Zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných zákonov SR uviesť na web stránke (napr. v sekcii Obchodné podmienky): svoju identitu, obchodné meno; adresu; ceny tovaru a služieb vrátane daní; dodacie náklady, ak existujú; údaje o platbe, dodávke, poskytnutí; existenciu práva a podmienky za ktorých možno odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku; časové obdobie ponúkanej ceny.

 

III. Storno poplatky

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy:
a) po začatí prác na diele, má zhotoviteľ nárok na úhradu už vykonaných prác - max. na úhradu 50% kúpnej ceny,
b) po dátume spustenia testovacej prevádzky, má zhotoviteľ nárok na úhradu 75% kúpnej ceny diela,
c) po dátume odovzdania diela (ukončení projektu podľa zmluvne dohodnutého termínu alebo inak písomne dohodnutého termínu ukončenia projektu), má zhotoviteľ nárok na úhradu plnej výšky kúpnej ceny diela.

 

IV. Práva a povinnosti Objednávateľa.


a) objednávateľ má právo na uzatvorenie zmluvy, ak nie je dôvod na jej odmietnutie.
b) objednávateľ služby http://web.renat.sk si prenajíma v zvolenom časovom intervale, (Prevádzková doba)  služby spojené s inštaláciou a úpravou systému Joomla, podľa vlastného uváženia spolu s priestorom na serveri, pri "balíku: základ, klasik, štandard" reklamou Zhotoviteľa na neobmedzený čas, taktiež umiestnením reklamných banerov na web stránke, na neobmedzený čas a inými službami.
c) objednávateľ pri "štandardne ponúkané balíka " nie je vlastníkom licencie na web stránku vytvorenej v uvedenom CMS. Vlastníctvo prechádza na Objednávateľa po dobe 24 mesiacov. V prípade, že bola dohodnutá platba 50% ceny vopred a 50% po odovzadní diela je Objednávateľ vlastníkom diela až po uhradení plnej sumy.
d) objednávateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
e) objednávateľ dodá pri vytváraní novej web stránky Zhotoviteľovi v elektronickej forme v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite obsah jeho web stránky, fotografie, text, prípadne iný materiál, ktorý má byť uverejnený na jeho webovej stránke.
f) dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela (napr. zmluvy s tretími stranami vplývajúce na práce na diele, informácie o webhostingu, a pod.).
g) platiť faktúry v dohodnutom termíne.
h) vecne zodpovedať otázky zhotoviteľa. Pri eshope za správnosť a aktuálnosť obchodných podmienok a spôsob vedenia nákupu zodpovedá majiteľ eshopu (Objednávetaľ). Každý majiteľ eshopu (Objednávetaľ), ktorý má plný administračný prístup k správcovskej časti, si sám pomocou kontrolného nákupu minimálne 1x mesačne kontroluje funkčnosť a správnosť nákupného procesu. Pri zistení chyby, túto bezodkladné oznámi Zhotoviteľovi.
i) reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v najkratšom technicky možnom čase.
j) písomnou formou požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na web stránke Objednávateľa. Iná forma nebude akceptovaná.
k) je zodpovedný za zálohovanie obsahu web prezentácie v textovej forme.
I) v prípade záujmu o komerčnú šablónu, alebo komerčné rozšírenie, uhradiť požadovanú sumu za template alebo rozšírenie pred započatím prác na web stránke.

 

V. Odovzdanie diela a prechod vlastníctva.

a) Vlastníctvo k jednotlivým častiam Diela prejde na Objednávateľa ich riadnym odovzdaním a prevzatím a to v rozsahu objednaného balíka služieb v lehote, ktorá bola dohodnutá v zmluve o dielo, zo strany Objednávateľa. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa až po uplynutí prevádzkovej doby alebo jednorázovým odkúpením diela.  Odovzdaním Diela Objednávateľ získa k odovzdanej časti Diela právo Dielo užívať, ale nemá právo ho bez súhlasu Zhotoviteľa šíriť.
Zhotoviteľ súhlasí s odovzdaním práva prenosu Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou oprávnenou na výkon práv autora/autorov Diela a za týmto účelom odhliadnuc od dohody podľa článku V. je osobou, ktorá je oprávnená udeliť súhlas na každé ďalšie použitie Diela.

b) Ak nebolo dohodnuté inak, prípadne bola pri zhotovení diela poskytnutá zľava, doba viazanosti diela na hosting renat.sk, ktoré zhotovil Zhotoviteľ je 36 mesiacov. Počas tejto doby, nie je možné využiť iné hostingové služby ako tie, čo poskytuje renat.sk spol. s r.o.

c) Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa nakladať s dielom nad rámec článku V, najmä nie je oprávnený ho šíriť a/alebo akokoľvek upravovať zdrojové kódy a/alebo ho vystavovať či použiť na vytvorenie iného diela, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb.

 

VI. Postihy za neuhradenie faktúry.

- 3 dni po dátume splatnosti deaktivovanie stránky, zákaz prístupu do systému, táto skutočnosť bude uvedená na web stránke objednávateľa. Všetky doplnkové služby a služby po dátume splatnosti faktúry sú spoplatnené cenníkom uvedeným na stránke Cenník hosting
- 14 dní po dátume splatnosti faktúry odobratie domény, respektíve internetovej adresy, vymazanie databázy internetovej stránky a FTP zo servera.
- v prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v plnej výške fakturovanej ceny, štruktúra a obsah diela bude preradený do zodpovedajúceho štandardne ponúkaného balíka a to podľa finančnej čiastky, ktorú uhradil za vykonané dielo.

- pri neuhradení faktúry, už za dodané dielo alebo službu bude dlžnik v plnom znení zverejnený na našej web stránku v sekcii " Neplatiči "

VII. Ukončenie diela.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:

a) stránky porušujú zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, ponúkajúce pornografický materiál (obrázky, video, text).
b) na stránkach je ponúkaný nelegálne získaný softvér, alebo podobné produkty, za účelom jeho predaja alebo poskytovania tretím osobám.
c) obsah stránok poškodzuje dobré meno zhotoviteľa.
d) objednávateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby http://web.renat.sk
e) stránky sú zamerané na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam), či verejné chat-stránky.
f) stránky extrémne preťažujú databázové systémy.
g) objednávateľ požaduje služby, ktoré neboli súčasťou zmluvy a odmieta cenovú kalkuláciu už zhotoveného diela, ktoré je presne rozpísané v cenníku
stránky obsahujú nadmerné množstvo filmových a hudobných súborov (mp3, mpeg, avi, atď.)
h)pri odstúpení od zmluvy/diela má Zhotoviteľ také isté práva ako Objednávateľ, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

j) Ak niektorá zo zmluvných strán poruší podmienky predaja alebo poskytnutia služby k dielu, na posúdenie porušenia povinnosti sa vychádza zo znenia týchto Obchodných podmienok platných v čase ich porušenia.


k) Čas, počas ktorého prístup k službe môže byť obmedzený z dôvodov údržby a nevyhnutných zmien v sieti je sobota prípadne nedeľa od 08:00 do 22:00 (SEC). Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo ušlý zisk zákazníka v súvislosti s používaním www služieb. Plánovaná odstávka servera bude zverejnená minimálne 3 dni vopred.

VIII. Zmluvné penále, registrácia a hosting.

V prípade, že vinou zhotoviteľa nebude počas dňa zabezpečená dostupnosť služieb minimálne 99.0%/mesiac, má zákazník nárok žiadať za každý takýto deň 1 deň prevádzky zadarmo. Do nedostupnosti sa nezahŕňajú výpadky spôsobene nedostupnosťou spojenia medzi zákazníkom a našimi servermi, krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nutnou technickou údržbou, nedostupnosť spôsobená treťou stranou alebo samotným používateľom a výpadkom napájania alebo konektivity u nášho poskytovateľa pripojenia.


Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v objednávke a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na s prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu.
Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nepresnosťou alebo neaktuálnosťou.

 

Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi poplatok za webhostingovú službu, resp. jeho alikvótnu časť, ak nemôže zabezpečiť službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený znížiť vrátený poplatok o náklady na zriadenie a konfiguráciu webhostingovej služby vo výške 30 Eur bez DPH. V ostatných prípadoch poplatok za webhostingovú službu nie je povinný Zákazníkovi vrátiť.

Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi registračný poplatok za doménu,ak nemôže zabezpečiť zaregistrovanie domény z dôvodu, že pred uskutočnením úhrady registračného poplatku bola doména zaregistrovaná iným držiteľom. V ostatných prípadoch nie je Poskytovateľ povinný registračný poplatok vrátiť.
Poskytovateľ má výhradné právo priebežne meniť tieto Obchodné podmienky.

 

Nehosťujeme warez (vrátane stránok odkazujúcich na warez), chat a download stránky.
Neregistrujeme ani neprevádzkujeme domény a doménové názvy, ktoré sú v rozpore so zákonmi alebo dobrými mravmi, erotické a warez domény.